Prisbeloppen 2017

2016-09-29

Prisbasbeloppet höjs med 500 kr inkomståret 2017, dvs från 44 300 kr till 44 800 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 700 kr, vilket också är en höjning med 500 kr. Läs mer »

Skatteförslag i budgetpropositionen

2016-09-27

I årets budgetproposition finns förslag om bland annat ändrad beräkning av skiktgränserna, slopat avdrag för representation och omsättningsgräns för moms. Läs mer »

Växa-stöd vid förstagångsanställning

2016-09-26

Enskilda näringsidkare som inte har några anställda föreslås få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% ska behöva betalas under de första 12 månaderna. Läs mer »

Skattereduktion på reparation av vitvaror

2016-09-26

Regeringen föreslår att reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden ska införlivas i RUT-avdraget. De nya reglerna ska tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2016. Läs mer »

Sänkt moms på mindre reparationer

2016-09-26

Regeringen föreslår att momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent. Den nya regeln föreslås träda i kraft 1 januari 2017. Läs mer »

Frånskild make är dödsbodelägare

2016-09-20

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska en frånskild make eller maka kallas till bouppteckningen efter en tidigare makes eller makas bortgång om bodelning inte har gjorts. Läs mer »

Andelarna blev okvalificerade efter gåva

2016-09-19

Kvalificerade aktier som ges bort i gåva blir inte kvalificerade hos mottagaren endast av den anledningen att de var det hos givaren enligt Högsta förvaltningsdomstolen. För mottagaren görs en egen bedömning om aktierna är kvalificerade eller inte. Läs mer »

Åtgärder mot skattefusk

2016-09-14

Finansdepartementet föreslår en rad åtgärder för att minska skattefusk och skatteundandragande. Läs mer »

Ändrade regler för uppskov

2016-09-12

Regeringen föreslår ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostäder. Dels föreslås taket för uppskov slopat under en begränsad tid, och dels föreslås ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet. Läs mer »

Självständig verksamhet i konsultföretag?

2016-09-07

En delägare i ett konsultbolag som istället blir anställd i eget bolag för att utföra samma arbetsuppgifter anses inte bedriva självständig näringsverksamhet. Däremot blir kravet om självständighet uppfyllt om delägaren anställer ytterligare minst 10 personer. Läs mer »